მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
საიდენტიფიკაციო ნომერი 211349192
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259
დანიშნულება: Cisco- აკადემია , განყოფილება 278

რეკვიზიტების გადმოწერა